close
متخصص ارتودنسی
ارزشیابی

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش خفر
بسمه تعالی ارزشیابی : ارزشیابی ، داوری وقضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی است که از طریق سنجش واندازه گیری حاصل میشود ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاد دهی – یادگیری است ودر موقعیتهای مختلف و متعدد انجام می گیرد و به عبارتی دیگر ، هر کاری که قضاوتی به همراه داشته باشد ارزشیابی است. گرچه بعضی مواقع سنجش و ارزشیابی معادل به کار روند ، اما به واقع هم معنا نیستند . سنجش اندازه گیری عملکرد است و مشتمل بر قضاوت نیست و این نقش بر عهده ی ارزشیابی…
قالب وبلاگ
درباره ي سايت


وبلاگ سنجش آموزش و پروش خفر جهت آگاهی بیش‌تر همکاران و دانش آموزان با امر سنجش و دسترسی آسان تر به برخی از نمونه سوالات و پاسخنامه های آن ها از فروردین 1391 آغاز به کار نمود.
لطفا با ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در باور تر کردن مطالب این وبلاگ رهنمایی فرمایید.
مدیر سایت: محمد نجاتی
آرشيو
پیغام مدیر سایت

بسمه تعالی

ارزشیابی : ارزشیابی ، داوری وقضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی است که از طریق سنجش واندازه گیری حاصل میشود ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاد دهی – یادگیری است ودر موقعیتهای مختلف و متعدد انجام می گیرد و به عبارتی دیگر ، هر کاری که قضاوتی به همراه داشته باشد ارزشیابی است. گرچه بعضی مواقع سنجش و ارزشیابی معادل به کار روند ، اما به واقع هم معنا نیستند . سنجش اندازه گیری عملکرد است و مشتمل بر قضاوت نیست و این نقش بر عهده ی ارزشیابی است .

ارزشیابی تشخیص یا ورودی ( آغازین = به منظو رآگاهی از تواناییها و آمادگی های قبلی دانش آموز برای شروع مناسب فرآیند یاد دهی - یاد گیری و جبران نارسایی ها و کاستی های احتمالی دانش آموز در آغاز سال تحصیلی توسط معلمان انجام می گیرد و به عبارتی هدف آن شناسایی مشکلات فراگیر است تا معلم تصویر دقیقی از نقاط ضعف و بد فهمی های فراگیر را به دست آورد .

ارزشیابی تکوینی (مستمر )= به منظور تقویت اعتماد به نفس ، تحکیم آموخته های دانش آموز ، آگاهی معلمان از نقاط قوت وضعف درسی و نحوه عملکرد دانش آموز در فرآیند یاد دهی – یادگیری و پرورش روحیه تحقیق ، تفکر ، تلاش ، ابتکار وفعالیتهای گروهی ، تدارک باز خورد مناسب به معلمان ، دانش آموزان ، اولیاء و اتخاذ روشهای مناسب به منظور بهبود فرآیند یاد دهی – یادگیری انجام میشود .

این نوع ارزشیابی در فرآیند آموزش استمرار دارد وطی آن معلم از اطلاعاتی که جمع آوری می کند در طراحی مراحل بعدی آموزش استفاده می کند . این ارزشیابی پویا ، رشد دهنده و سازنده است .

ارزشیابی مجموعی (تراکمی) = به منظور حصول اطمینان از میزان تحقیق هدفهای آموزشی و پرورشی و حصول اطمینان لازم برای احراز شرایط قبولی در هر درس انجام میگیرد یا به عبارتی وقتی تمام آموخته های دانش آموز در طی یک دوره ی آموزشی اندازه گیری می شود و بر اساس آن در مورد وضعیت دانش آموز و یا کار معلم در پایان دوره قضاوت می شود ، ارزشیابی مجموعی یا تراکمی انجام شده است و به دلیل آن که زمان آن معمولا پایان یک دوره ی آموزشی است به آن ارزشیابی پایانی هم می گویند .

ارزشیابی مستمر

1- ارزشیابی تکوینی ( مستمر ) : به صورت مستمر از نحوه ی مشارکت دانش آموز در فعالیتهای یاد دهی – یاد گیری و به شیوه های گوناگون و با تکیه بر آزمونهای کتبی ، شفاهی ، عملی ، بررسی تکالیف فردی و گروهی ، میزان فعالیت ، تلاش ، ابتکار و خلاقیت و ......انجام می گیرد و نمره این ارزشیابی ها در هر ماده درسی در هر سال تحصیلی در دو نوبت تعیین و منظور می شود .

(ماده 45آیین نامه روزانه )

2- برای درسهایی که در دوره تابستانی ( پایه سوم ) ارائه می شود و درسهایی از شاخه فنی و حرفه ای که فقط در طول یک نوبت ارائه می شوند نمره ارزشیابی مستمر یک با رتعیین ومنظور می شود .

(تبصره ماده 45 آیین نامه روزانه )

3- ارزشیابی درسهای انتخابی _ (تکمیلی – جبرانی ، پرورشی و سایر دروس انتخابی ) به صورت مستمر از مجموعه فعالیتهای دانش آموز در طول هر نوبت انجام می شود و ارزشیابی پایانی ندارند .

(ماده 47آیین نامه روزانه )

4- نمرات ارزشیابی مستمر باید در طول هر نوبت وقبل از امتحانات پایانی به اطلاع دانش آموز و ولی او برسد .

( تبصره 1 ماده 51 آیین نامه روزانه )

5-نمره ی درسهایی که صرفا ناظر بر فعالیت ضمن سال دانش آموز می باشد و ارزشیابی پایانی ندارد از قبیل درسهای کارگاهی ، آزمایشگاهی ، عملیات میدانی و انتخابی بر مبنای ارزشیابی های مستمر از فعالیت دانش آموز در هر نوبت توسط معلم مربوط تعیین می شود و نمره سالانه این درسها بر اساس میانگین نمرات نوبت اول و دوم تعیین می شود .

( تبصره 1 ماده 55 آیین نامه روزانه )

ارزشیابی پایانی

1- ارزشیابی پایانی در طول سال تحصیلی در دو نوبت اول و دوم انجام می شود . ارزشیابی پایانی نوبت اول از حدود پنجاه درصد اول محتوای برنامه درسی در دی ماه و ارزشیابی پایانی نوبت دوم از تمام محتوای برنامه درسی ( 5 نمره از محتوای نیمه اول برنامه درسی و 15 نمره از محتوای نیمه دوم برنامه درسی ) در خرداد ماه به عمل می آید .

(ماده 46 آیین نامه روزانه )

2- ارزشیابی پایانی دوره تابلستانی و شهریورماه و دی ماه و همچنین امتحانات نهایی و درسهای غیر حضوری از کلیه محتوای برنامه درسی به عمل می آید .

( تبصره 1 ماده 46 روزانه )

3-صدور مجوز اخذ امتحان توسط شورای مدرسه از دانش آموزی که در امتحان پایانی داخلی و امتحان جهش تحصیلی ( مندرج در صفحه 30 همین نوشتار ) و تغییر رشته غیبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پایان ایام امتحانات امکان پذیر است (برابر رای صادره در دویست وسی و چهارمین جلسه کمسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 7/4/79منظور از امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیمسالی امتحانات پایان نیمسال و در نظام سالی ، امتحانات خرداد و شهریورماه است . ضمنا دانش آموزان پیش دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود .)

(بند 15 قسمت ب ماده 10 آیین نامه اجرایی مدارس )

4- در شاخه فنی و حرفه ای نمره ی هر نوبت درسهایی که آموزش آن در طول نوبت اول یا دوم ارائه می شود به عنوان نمره ی پایانی آن درس منظور می شود .

( تبصره 2 ماده 46 روزانه )

5- به استناد نامه شماره 27/5735/410-6/10/79وزارت مثبوت به شماره 140467/340-11/10/79خراسان رضوی ، مبنای محاسبه نمره هنر جو در هر درس از دروس مذکور بر اساس میانگین نمرات ارزشیابی مستمر آن درس تعیین و اعلام می شود و بارم بندی نمرات همانند دروس مشابه آن به روال گذشته می باشد .

درس کار آموزی شامل دروس فوق نمیث شود و در دروس کاراگاهی که آموزش آنها در طول زمانی کمتر از 15 هفته به پایان می رسد میانگین نمره های پرسشهای مستمر به عنوان نمره درس در دو ستون مربوط به نوبت اول و دوم ( برای هر نوبت به صورت یکسان ) ثبت خواهد شد و چنانچه دانش آموزی نصاب لازم را کسب نکند ادامه آموزش کارگاه برای سایر مباحث مربوط به کارگاه آن پایه (مثلا پایه دوم الکترونیک ) بلامانع بوده لیکن هنر جو در امتحان تجدیدی این مبحث در شهریورماه آینده شرکت خواهد نمود و با عنایت به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش بودجه بندی برنامه تدریس دروس در اختیار شورای معلمان مدرسه می باشد .

6- در شاخه کار دانش ، ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت درسهای مهارتی توسط یا با نظارت دستگاه متولی مربوط به عمل می آید . ( تبصره 4 ماد 46روزانه )

7- ارزشیابی پایانی نوبت دوم در کلیه دروس و رشته هایی که از آنها امتحان نهایی به عمل می آید از همه محتوای برنامه درسی و با توجه به بارم بندی شهریورماه به عمل خواهد آمد . ( با استناد به نامه شماره 100/14700/480-10/11/80وزارت مثبوت به شماره 152715/360-28/11/80خراسان رضوی )

8- سوالهای امتحان نهایی در مورد دروی عربی 3 ، زبان خارجی 3، دین وزندگی 3 برای دانش آموز ان ناشنوا توسط اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی و با مشارکت و همکاری سازمان آموزش وپرورش استثنایی با استفاده از دبیران واجد شرایط و مجرب به صورت ویژه طراحی و بر اساس برنامه ریزی اداره کل سنجش ارزشیابی تحصیلی در اختیار حوزه های امتحانی آنان قرار خواهد گرفت .

( تبصره 5 ماده 53آیین نامه روزانه )

برنامه امتحانات

1- برنامه امتحانات پایانی غیر نهایی نوبت اول ، دوم ، دوره تابلستانی ، شهریورماه و دی ماه توسط واحد آموزشی عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همکاری مشترک کارکنان آموزشی و اداری واحد آموزشی و زیر نظر مدیر انجام می شود . طرح سوالها ( به جز امتحانات نهایی و هماهنگ ) بر عهده معلمان مربوط می باشد . ( ماده 49آیین نانه روزانه)

2- در شاخه کار دانش ، برنامه امتحانات پایانی استانداردهای مهارت که در واحدهای آموزشی ارائه می شود توسط اداره کل آموزش وپرورش استان و با همکاری دستگاه متولی مربوط تنظیم و امتحانات ( نهایی یا هماهنگ ) با نظارت یا توسط دستگاه متولی استاندارد مهارت براساس موافقت نامه همکاری بین وزارت آموزش وپرورش دستگاه مربوط انجام خواهد شد .

( تبصره 1 ماده 49 روزانه )

انواع امتحانات

1- امتحانات داخلی : امتحاناتی است که طبق برنامه معین و با همکاری مشترک کارکنان آموزشی و اداری واحد آموزشی زیر نظر مدیر انجام می شود . د رامتحانات داخلی تهیه سوالها و تصحیح اوراق امتحانی بر عهده معلمان مربوط می باشد .

2- امتحانات هماهنگ : امتحانی است که در بعضی از درسها طبق برنامه معین و سوالهای یکسان در سراسر کشور و یا در سراسر یک استان توسط اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی و یا اداره کل آموزش وپرورش استان / اداره کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور / تهیه ودر محل واحد آموزشی زیر نظر مدیر انجام می شود . در امتحانات هماهنگ تصحیح اوراق امتحانی بر عهده معلمان مربوط می باشد .

3- امتحانات نهایی : امتحانات درسهایی ازپایه سوم متوسطه است که بصورت سراسری ( کشوری ) با برنامه همزمان و سوالهای یکسان ، توسط ادراه کل سنجش وارزشیابی تحصیلی تهیه می شود و زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش استان /اداره آموزش و پرورش خارج از کشور / بوسیله عوامل اجرایی امتحانات ( هیات ممتحنه ) که از طرف ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق معین می شود برگزار خواهد شد . در امتحانات نهایی برگزاری امتحان و تصحیح اوراق بصورت متمرکز انجام می شود .

4- امتحانات دوره ی تابستانی مدارس روزانه : امتحاناتی است که فقط برای دانش آموزان پایه سوم در پایه دوره تابستانی ودر شهریورماه برگزار می شود . بدیهی است آن دسته از دروسی که امتحان نهایی دارند به صورت نهایی و برخی بصورت داخلی برگزار می شود .

5- امتحانات شهریورماه مدارس روزانه : امتحانات درسهایی است که برای دانش آموزان پایه های اول ودوم که در نوبت دوم ( خرداد ماه ) موفق به کسب نمره قبولی از آنها نشده اند در شهریورماه برگزار می شود ، این امتحانات در همان واحد آموزشی برگزار می شود که امتحانات پایانی نوبت دوم در آن برگزار شده است .

6- امتحانات دوره تابستانی بزرگسالان : امتحاناتی است که برای دانش آموزان و داوطلبان آزاد که برای دوره تابستانی انتخاب واحد نموده اند در شهریور ماه برگزار می شود .

7- امتحانات دی ماه : امتحاناتی است که برای دانش آموزان پایه سوم که تا پایان شهریورماه موفق به گذراندن کلیه درسهای رشته / شاخه مربوط نشده اند پس از انتخاب واحدهای درسی ( به صورت غیر حضوری ) در دی ماه برگزار می شود .

موارد مهم در برگزاری امتحانات

8- در ماه مبارک رمضان و دهه اول ماه محرم حتی الامکان باید از برگزاری امتحان خودداری شود.

(ماده 100آیین نامه اجرایی)

9- در روزهای 19و23ماه مبارک رمضان کلاسهای نوبت صبح با دو ساعت تاخیر شروع می شود وبرگزاری امتحان در این دو روز مجاز نیست .

(تبصره ماده 100آیین نامه اجرایی مدارس )

10- چنانچه دانش آموزی در زمان برگزاری امتحانات کتبی پایانی یا قبل از آن دچار مشکل و سانحه ای شود که قادر به نوشتن نباشد می تواند از منشی معتمدی که از طرف مدیر واحد آموزشی برای امتحانات غیر نهایی و رئیس حوزه ی اجرا برای امتحانات نهایی تعیین می شود استفاده کند .

(ماده 68 آیین نامه آموزشی روزانه )

11- برای دانش آموز دارای نقص عضو یا بیماری موثر ، مانع بر شرکت وی در امتحانات کتبی ، شفاهی و عملی ، مدیر واحد آموزشی یا رئیس حوزه اجرا تسهیلاتی متناسب با نقص عضو ویا بیماری او فراهم می کند .در صورت لزوم از امتحانات آن بخش از درس که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشد ، معاف می شود وسهم نمره ی مربوط به این بخش به سایر بخشها اضافه می شود .

(ماده 69آیین نامه آموزشی )

12- امتحان عملی درس تربیت بدنی برای دانش آموزان موضوع ماده 69(بند 11بالا) آیین نامه آموزشی روزانه باید متناسب با توانایی جسمی وی توسط معلم مربوط انجام شود.

(تبصره 1 ماده 69آیین نامه آموزشی )

13- دانش آموزان شاخه های (فنی و حرفه ای ) و (کاردانش ) که به دلیل نقص عضو قادر به انجام فعالیت علمی درسهای تخصصی رشته مربوط نیستند ملزم به تغییر رشته می باشند .

(تبصره 2 ماده 69آیین نامه آموزشی روزانه )

14- دانش آموزان اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی ( زرتشی ، کلیمی و مسیحی – ماده 96 آیین نامه اجرایی مدارس ) ، برابر شیوه های وزارت آموزش وپرورش در امتحان دین وزندگی (تعلیمات دینی ) خاص خود شرکت خواهند کرد و نمره این درس جایگزین نمره درس ( دین وزندگی ) می شود . ضمنا در صورت تمایل دانش آموز به شرکت در امتحان دین وزندگی اسلامی ، منعی برای شرکت وی نخواهد بود .

( اصلاحیه ماده 72آیین نامه آموزشی روزانه به استناد بخشنامه شماره 2/20212/400-3/6/80وزارت مثبوت به شماره 59478/210-12/6/80اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی )

15- نتیجه ی امتحانات تا دو هفته پس از پایان هر نوبت یا دوره تابستانی و شهریورو دی ماه کتبا توسط مدیر واحد آموزشی به دانش آموز یا ولی او اعلام می شود .

16- مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هر نوبت یا دوره تابستانی و شهریورماه و دی ماه (اعم از نهایی و غیر نهایی ) حداکثر 5 روز پس از اعلام نتیجه امتحانات آن نوبت می باشد .

در امتحانات داخلی مدیر واحد آموزشی موظف است اوراق امتحانی معترضان را جهت تجدید نظر در اختیار مصحح مربوط ویا به تشخیص خود در اختیار مصحح مربوط ویک نفر دیگر از معلمان همان درس قرار دهد .

نمره ورقه تجدید نظر شده با امضاء مصحح مربوط ویا مصحح مربوط وتجدید نظر کننده حسب مورد تعیین می شود . در صورت اختلاف نظر ، رای معلم سوم واجد شرایط قطعی ولازم الاجرا است .

در امتحانات نهایی رئیس حوزه تصحیح موظف می باشد اوراق امتحانی معترضان را جهت تجدید نظر در اختیار یک نفر از معلمان همان درس (غیر از مصححین اول ودوم ) قرار دهد و نمره وی ملاک عمل خواهد بود . در هر صورت باید حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از پایان مهلت اعتراض نتیجه به اطلاع دانش آموزان برسد .

(ماده 62آیین نامه آموزشی روزانه )

تبصره : نمرات درسهای عملی (غیر کتبی ) و کارگاهی و بخش عملی استاندارد مهارت و درسهای شفاهی قابل اعتراض وتجدید نظر نمی باشند و نمره اعلام شده قطعی است .

(تبصره ماده 62آیین نامه آموزشی )

17- امتحانات شهریورماه و دی ماه درسهای غیر نهایی دانش آموز در همان واحد آموزشی که درسهای این دوره انتخاب کرده است برگزار می شود . امتحانات شهریورماه و دی ماه درسها ی نهایی دانش آموز در حوزه های امتحانی تحت پوشش همان منطقه / ناحیه آموزشی که امتحانات پایانی نوبت دوم انجام شده است برگزار می شود .

(ماده 64آیین نامه آموزشی روزانه)

18- نمرات امتحان نهایی حداکثر ده روز پس از برگزاری آخرین امتحان باید از سوی رئیس حوزه تصحیح بوسیله اداره آموزش وپرورش منطقه به واحدهای آموزشی محل تحصیل دانش آموزاعلام شود .

(تبصره 4 ماده 53 آیین نامه آموزشی روزانه )


استفاده از ماشین حساب در جلسات امتحانی

( با استفاده به شیوه نامه شماره 2/13808/460- 4/12/81 اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی وزارت مثبوت به شماره 135470/360- 21/12/81 خراسان رضوی )

1- استفاده از ماشین حساب ساده ( دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد ) در جلسات امتحانی کلیه دروس فیزیک ، شیمی وریاضی دوره های متوسطه نظری و پیش دانشگاهی بلامانع است .

2- استفاده از ماشین حساب تخصصی صرفا در جلسات امتحانی نهایی شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش بلا مانع است .

3- استفاده از ماشین حساب تخصصی در شاخه فنی وحرفه ای بلا اشکال می باشد و عملا جزء تخصص های دانش آموختگان رشته های مذکور تلقی می شود . ( منبع : کتاب رهنمون )

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه خفر – فروردین ماه91

 امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نمایش این کد فقط در ادامه مطلب برای قرار کد مورد نظر به ویرایش قالب مراجعه کنید
مطالب مرتبط
سوالات امتحانی درس پیام های آسمان درخردادماه92پایه سوم راهنمایی استان فارس
حوزه های امتحان نهایی مدارس متوسطه وپیش دانشگاهی درخردادماه 92منطقه خفر
برنامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی -واحدی (روزانه)ونیم سالی-واحدی (بزگسالان)خرداد92
برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی (روزانه -بزرگسال -داوطلبان آزاد)در خردادماه 92
برنامه آزمون های هماهنگ استانی پایه سوم راهنمایی درخرداد92استان فارس
برنامه آزمون های هماهنگ منطقه ای پایه ششم منطقه خفر
ثبت نام داوطلبان آزاد
وزرای آموزش وپرورش ازدیروزتاامروز
سوالات آزمون هماهنگ درس جغرافیا پایه سوم راهنمایی دردیماه 91استان فارس
سوالات آزمون هماهنگ درس ریاضی سوم راهنمایی استان فارس (دیماه 91)

تاریخ : دوشنبه 21 فروردين 1391 نویسنده : کارشناس سنجش l بازدید : 679

ارسال نظر
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


مطالب گذشته
» کارشناسی سنجش خفر به بازدیدکنندگان خود خوش آمد می گوید »» دوشنبه 21 فروردین 1391
» سوالات امتحانی درس پیام های آسمان درخردادماه92پایه سوم راهنمایی استان فارس »» یکشنبه 19 خرداد 1392
» حوزه های امتحان نهایی مدارس متوسطه وپیش دانشگاهی درخردادماه 92منطقه خفر »» سه شنبه 03 اردیبهشت 1392
» برنامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی -واحدی (روزانه)ونیم سالی-واحدی (بزگسالان)خرداد92 »» یکشنبه 01 اردیبهشت 1392
» برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی (روزانه -بزرگسال -داوطلبان آزاد)در خردادماه 92 »» سه شنبه 27 فروردین 1392
» برنامه آزمون های هماهنگ استانی پایه سوم راهنمایی درخرداد92استان فارس »» یکشنبه 25 فروردین 1392
» برنامه آزمون های هماهنگ منطقه ای پایه ششم منطقه خفر »» یکشنبه 25 فروردین 1392
» ثبت نام داوطلبان آزاد »» جمعه 18 اسفند 1391
» وزرای آموزش وپرورش ازدیروزتاامروز »» شنبه 30 دی 1391
» سوالات آزمون هماهنگ درس جغرافیا پایه سوم راهنمایی دردیماه 91استان فارس »» شنبه 30 دی 1391
آمار کاربران
خبرنامه
برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود


تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش خفر مي باشد.

جدید ترین موزیک های روزطراح و مترجم قالب

طراح قالب

جدیدترین مطالب روز

فیلم روز

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش خفر